ÁSZF Panasz ügyintézés

Panasz ügyintézés, felügyeleti szerveink

Tájékoztató panasz ügyintézéssel kapcsolatban:

Itt
6. Ügyfélkapcsolat, hibaelhárítás, panaszkezelés, jogviták
6.1. A vállalt hibaelhárítási célértékek, a hibabejelentések nyilvántartásba vételére és a
hibaelhárítására vonatkozó eljárás
6.1.1. A vállalt hibaelhárítási célértékek
6.1.1.1. A Szolgáltató a hálózat és az előfizetői szolgáltatások folyamatos és zavartalan
működésének biztosítása érdekében az ÁSZF 1.2. pontja szerinti ügyfélszolgálat mellett
hibabejelentő szolgálatot is működtet, melynek elérhetőségét jelen ÁSZF 1.3. pontja tartalmazza.
Az Előfizető az előfizetői szolgáltatás meghibásodását a Szolgáltató által biztosított hibabejelentő
szolgálatnál jelentheti be, amelyet a Szolgáltató az ügyfélszolgálatán keresztül vagy közvetlenül
köteles elérhetővé tenni, az ügyfélszolgálat elérhetőségével azonos feltételek szerint.
Az Előfizető az előfizetői szolgáltatás meghibásodását a Szolgáltató által biztosított
- hibabejelentő szolgálatnál szóban telefonon vagy
- az ügyfélszolgálatnál szóban személyesen vagy telefonon,
- az ügyfélszolgálathoz küldött levélben, vagy elektronikus levélben, vagy egyéb elektronikus
hírközlés útján jelentheti be.
Az Előfizető azonosíthatósága érdekében a bejelentéskor közölni, illetve feltüntetni szükséges az
Előfizető nevét, címét és ügyfél azonosító számát (szerződésszámát).
A telefonhálózaton elérhető ügyfélszolgálat/hibabejelentő szolgálat elérhetőségét a 3. sz.
mellékletben megjelölt időtartamon belül biztosítja.
6.1.1.2. Hibabejelentés az Előfizető által tett olyan bejelentés, amely az elektronikus hírközlési
szolgáltatás nem előfizetői szerződés szerinti teljesítésével (hibás teljesítés), így különösen a
szolgáltatás csökkent minőségével vagy igénybevételi lehetőségének megszűnésével kapcsolatos.
Nem minősül a Szolgáltató hibás teljesítésének, ha
a) a hiba az Előfizető érdekkörében keletkezett,
b) a Szolgáltató a megszűnő vagy rossz műszaki minőségű műsort más műsorral helyettesíti,c) a műsorszolgáltató által adott jel nem megfelelő minőségű,
d) a hiba elháríthatatlan külső ok miatt következett be,
e) az Előfizető az ÁSZF 3. sz. mellékletében vállalt szolgáltatás minőségétől eltérő szolgáltatás
vagy szolgáltatási feltételek teljesítését várja el.
A hibabejelentés akkor minősül megtettnek és a határidők számítása szempontjából kezdő
időpontnak, amikor abból megállapítható a beazonosítható előfizetőtől való származása, valamint
a hibajelenség megjelölése, leírása.
6.1.1.3. A Szolgáltató köteles a hibabejelentéseket 48 órán belül kivizsgálni és az elvégzett
vizsgálat alapján az Előfizetőt értesíteni arról, hogy
a) további helyszíni, az előfizetői hozzáférési ponton vagy azt is érintően lefolytatandó vizsgálat
szükséges, annak időpontjának megjelölésével (év, hónap, nap, 4 órás időszak megadásával,
amely 8 és 20 óra közé eshet), vagy
b) a hiba a vizsgálat alatt nem volt észlelhető, vagy a hiba nem a Szolgáltató érdekkörébe tartozó
okból merült fel.
A Szolgáltató a jelen pont szerinti értesítési kötelezettségének a 6.4.6.4.a)-c) pontok szerint tesz
eleget azzal, hogy közvetlen írásbeli értesítésnek minősül a hibaelhárításkor a munkalap Előfizető
részére történő átadása és az átadás Előfizető általi elismerése is.
6.1.1.4. A Szolgáltató köteles az Előfizető által bejelentett, a hibabehatároló eljárása
eredményeként valósnak bizonyult, érdekkörébe tartozó hibát kijavítani.
A hiba bejelentésétől a hiba kijavításáig eltelt idő nem haladhatja meg a 72 órát.
Nem minősül valós hibának az, ha az Előfizetővel szemben a szolgáltatás korlátozására került sor
és a korlátozásról a Szolgáltató az Előfizetőt a hibabejelentéskor tájékoztatta.
Amennyiben a Szolgáltató az 5.2.3. pont szerint olyan mennyiségi korlátozást alkalmaz, melynek
keretén belül vagy a közszolgálati médiaszolgáltatások vételét, vagy a legkevesebb csatornát
tartalmazó műsorcsomag vételét biztosítja és ezekre vonatkozóan jelent be az Előfizető valós
hibát, úgy a Szolgáltató azt az általános szabályok szerinti hibaelhárítási eljárásának megfelelően
kezeli.
6.1.1.5. Amennyiben a hiba kijavításához harmadik személy (például hatóság, közműszolgáltató
vagy ingatlantulajdonos) hozzájárulása szükséges a 6.3. és 6.4. pont szerinti határidők
meghosszabbodnak a hozzájárulás beszerzésének idejével, azonban a hozzájárulást a
szolgáltatónak a 6.1.1.3. pont szerinti határidőn belül meg kell kérnie.
6.1.1.6. Ha a kivizsgálás vagy kijavítás kizárólag a helyszínen, az Előfizető helyiségében
lehetséges és a Szolgáltató által a 6.1.1.3.a) pont szerinti értesítésben az arra javasolt időpont az
Előfizetőnek nem megfelelő, akkor a Szolgáltató által javasolt időponttól az Előfizetővel
előzetesen egyeztetett újabb időpontig eltelt időtartam nem számít be a hiba kijavítására
rendelkezésre álló határidőbe.
Ha a kivizsgálás vagy a kijavítás időpontjában a Szolgáltató és az Előfizető megállapodott, és a
hiba kijavítása a meghatározott időpontban a Szolgáltató érdekkörén kívül eső okok miatt nem
volt lehetséges, úgy a hiba kijavítására a rendelkezésre álló határidő a Szolgáltató érdekkörénkívül eső okból alkalmatlannak bizonyult időponttól a Szolgáltató kezdeményezésére a felek által
közösen meghatározott új, alkalmas időpontig terjedő időszakkal meghosszabbodik.
6.1.1.7. Nem minősül elhárítottnak a hiba, amennyiben az Előfizető az eredeti hibabejelentés
szerinti hibát ismételten bejelenti a hiba elhárításáról szóló szolgáltatói értesítéstől számított 72
órán belül. Ebben az esetben nem számít be a hiba kijavítására rendelkezésre álló határidőbe a
hiba elhárításáról szóló szolgáltatói értesítéstől az Előfizető által tett ismételt hibabejelentésig
eltelt időtartam.
6.1.2. A hibabejelentések nyilvántartásba vételére és a hibaelhárítására vonatkozó eljárás
6.1.2.1. A Szolgáltató a hibabejelentéseket, a hibabehatároló eljárás eredményét és a hibaelhárítás
alapján tett intézkedéseket visszakövethető módon hangfelvétellel vagy egyéb elektronikus úton
rögzíti, és az adatkezelési szabályok betartásával azt a hiba elhárításától számított egy évig
megőrzi.
6.1.2.2. A Szolgáltató a hibabejelentéseket nyilvántartásba veszi, mely nyilvántartás minden
hibabejelentésről a következő adatokat tartalmazza:
- az Előfizető bejelentése alapján tartalmazza
a) az Előfizető nevét, értesítési címét , telefonszámát vagy más elérhetőségét,
b) az előfizetői szolgáltatás megnevezését, a hozzáférési pont címét, az előfizetői azonosító
számot,
c) a hibajelenség leírását,
d) a hibabejelentés időpontját (év, hónap, nap, óra),
- a Szolgáltató hibaelhárítási eljárása alapján tartalmazza
e) a hiba okának behatárolására tett intézkedéseket és azok eredményét,
f) a hiba okát,
g) a hiba elhárításának módját és időpontját (év, hónap, nap, óra), eredményét
(eredménytelenségét és annak okát),
h) az Előfizető értesítésének módját és időpontját, melynek a Szolgáltató a bejelentéssel, illetve a
helyszíni hibaelhárítással egyidejűleg is eleget tehet.
6.1.2.3. A Szolgáltató az Előfizető általi hibabejelentést visszaigazolja:
a) telefonon, vagy ügyfélszolgálaton szóban tett bejelentés esetén a bejelentett hibára
vonatkozóan rögzített szöveg visszaolvasásával,
b) a telefonos üzenetrögzítőre mondott vagy írásban benyújtott bejelentés esetén az Előfizető által
megadott telefonszámon a bejelentett hibára vonatkozóan rögzített szöveg beolvasásával.
6.1.2.4. A hibabejelentés kapcsán elvégzett vizsgálat alapján a Szolgáltató haladéktalanul és
megfelelő indokolással köteles az Előfizetőt értesíteni arról, hogy
a) a hiba a vizsgálat alatt nem volt észlelhető, vagy a hiba az Előfizető érdekkörébe tartozó okból
merült fel,
b) a hiba kijavítását megkezdte,
c) a hiba kijavítását átmeneti (meghatározott) ideig vagy tartósan nem tudja vállalni, ezért az
Előfizető részére az értesítésben meghatározott díjcsökkentést nyújt.6.1.2.5. Az Előfizető a hibaelhárítás során kizárólag annyiban köteles a Szolgáltatóval
együttműködni, hogy a hiba behatárolása és elhárítása során az Előfizető helyiségébe történő
belépést biztosítja.
A Szolgáltató a hibaelhárítás megkezdéséről csak akkor köteles az Előfizetőt előzetesen
értesíteni, ha a hiba elhárításához az Előfizető helyiségébe szükséges bejutni.
6.1.2.6. Amennyiben a Szolgáltató a hiba kivizsgálása során megállapítja, hogy a hiba oka az
Előfizető érdekkörébe tartozó okból (a csatlakoztatott végberendezés illetve az Előfizető által
üzemeltetett saját belső hálózati szakasz vagy azok beállítási hibája miatt) merült fel, a
Szolgáltató a hiba elhárítására nem köteles, azonban – amennyiben a Szolgáltató tevékenységi
köre és kapacitása azt lehetővé teszi – egyedi megállapodás szerinti díjazásért elvégezheti.
6.1.2.7. A Szolgáltató az Előfizető által bejelentett, a Szolgáltató hibabehatároló eljárása
eredményeként valósnak bizonyult, a Szolgáltató érdekkörébe tartozó hiba elhárításáért díjat nem
számíthat fel.
Az Előfizető kiszállási díj fizetésére köteles a 4. sz. mellékletben megjelölt mértékben, ha
a) a Szolgáltató helyszíni vizsgálat alapján megállapítja, hogy a hiba oka az Előfizető
érdekkörébe tartozik,
b) a helyszínen végezhető javítás időpontjában a Szolgáltató és az Előfizető megállapodott,
azonban az Előfizető az ingatlanba való bejutást vagy az előfizetői hozzáférési ponthoz való
jutást nem biztosította,
c) az Előfizető téves vagy megtévesztő vagy nem valós hibára irányuló bejelentést tett,
d) a hiba nem a Szolgáltató érdekkörében merült fel.
6.1.2.8. Amennyiben az Előfizető kéri és a Szolgáltató azt teljesíteni tudja a feltételek adottsága
miatt, úgy a Szolgáltató a hibabejelentés nyilvántartásba vételétől számított 6 órán belül
megkezdi a helyszíni hibaelhárítást a 4. sz. mellékletben megjelölt mértékű expressz kiszállási
díj ellenében.
6.1.2.9. A Szolgáltató kötbér fizetésére köteles a 7.5. pont szerinti módon és mértékben
a) a 6.1.1.3. pont szerinti értesítésre nyitva álló határidő eredménytelen elteltétől minden
késedelmes nap után az értesítés megtörténtéig,
b) a hiba kijavítására nyitva álló határidő eredménytelen elteltétől a hiba elhárításáig terjedő
időszakra.
Mentesül a Szolgáltató a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha a hibát az Előfizető az Előfizetőnek
felróható okból nem, vagy utólag, a hiba Szolgáltató általi elhárítása után jelentette be, továbbá a
6.1.2.7. a)-d) pontjai szerinti esetben.
6.1.2.10. Az Előfizető nem jogosult a hálózatot érintő javítási vagy karbantartási munkálatokat
önmaga végezni, vagy a Szolgáltatón kívüli személlyel végeztetni.
Amennyiben a hibakivizsgálás vagy –elhárítás során megállapításra kerül, hogy az Előfizető a
Szolgáltató tulajdonát képező hálózatot vagy hálózati berendezést az Előfizető önmaga kívánta
javítani vagy a javításra harmadik személyt vett igénybe és ezzel a Szolgáltatónak kárt okozott,
úgy köteles az okozott kárt (beleértve a más előfizetőket is érintő hibaelhárítás meghiúsításábóleredő kárt is), valamint a hibaelhárítással kapcsolatban felmerült költséget a Szolgáltató részére
megtéríteni.
6.2. Az előfizetői bejelentések, panaszok kezelése, folyamata (díjreklamáció, kötbér és
kártérítési igények intézése)
6.2.1. A jelen ÁSZF vonatkozásában
a) előfizetői bejelentés: az előfizetői panasz és a hibabejelentés,
b) előfizetői panasz: az előfizető által tett olyan bejelentés, amely az igénybe vett elektronikus
hírközlési szolgáltatásra vonatkozó, az előfizetői jogviszonyt érintő egyéni jogsérelem vagy
érdeksérelem megszüntetésére irányul és nem minősül hibabejelentésnek.
A Szolgáltató a hibabejelentésekkel kapcsolatban a 6.1. pontban foglaltak szerint jár el.
A Szolgáltató az Előfizetőktől származó panaszokat és a bejelentés, panasz alapján tett
intézkedéseket visszakövethető módon nyilvántartásában rögzíti, és az adatkezelési szabályok
betartásával azt az 5. sz. mellékletben megjelölt szerinti időtartamig megőrzi.
6.2.2. A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha az
Előfizető a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos
álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, s annak egy másolati példányát az
Előfizetőnek átadni. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról
haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát köteles az
Előfizetőnek átadni, egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan a továbbiak szerint
köteles eljárni.
Az írásbeli panaszt a Szolgáltató – törvény eltérő rendelkezése hiányában – harminc napon belül
köteles írásban megválaszolni. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles. A
válasz másolati példányát három évig köteles megőrizni, s azt az ellenőrző hatóságoknak
kérésükre bemutatni.
A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles az Előfizetőt írásban tájékoztatni arról, hogy
panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását
kezdeményezheti. Meg kell adni az illetékes hatóság, illetve a vállalkozás székhelye szerinti
békéltető testület levelezési címét.
Amennyiben a bejelentés, panasz kivizsgálására ( pl. harmadik fél bevonása miatt ) a 30 nap nem
elegendő, a Szolgáltató – a 30 napon belül – köteles írásban értesíteni az Előfizetőt az ügy
elintézésének várható időpontjáról.
Ha a bejelentés, panasz kivizsgálásához vagy orvoslásához helyszíni bejárás is szükséges, az
Előfizető az előre egyeztetett időpontban köteles a Szolgáltató részére a bejutást és a hozzáférést
biztosítani. Ha ez az Előfizető hibájából meghiúsul, a Szolgáltató az Előfizetőt új időpont
egyeztetésére való felhívással értesíti, és az ügy elintézésének határideje az új időpontig terjedő
időszakkal meghosszabbodik, továbbá az Előfizetőt kiszállási díj fizetésének kötelezettsége
terheli.6.2.3. Ha az Előfizető a Szolgáltató által felszámított díj összegét vitatja, a Szolgáltató a
bejelentést (díjreklamációt) haladéktalanul nyilvántartásba veszi és szóbeli bejelentés esetén
lehetőleg azonnal, egyéb esetben legfeljebb 30 napon belül megvizsgálja és megválaszolja. A
Szolgáltató a bejelentés megvizsgálásának befejezéséig nem jogosult az előfizetői szerződést
díjtartozás miatt a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint felmondani.
A Szolgáltató jogosult a 6.2.1. pont szerinti, valamint a díjreklamációra vonatkozó nyilvántartást
egységes nyilvántartásként kezelni.
Ha az Előfizető a díjreklamációt a díjfizetési határidő lejárta előtt nyújtja be a Szolgáltatóhoz, és
a díjreklamációt a Szolgáltató nem utasítja el annak nyilvántartásba vételét követő 5 napon belül,
a bejelentésben érintett díjtétel vonatkozásában a díjfizetési határidő a díjreklamáció
megvizsgálásának időtartamával meghosszabbodik. Egyéb esetben az Előfizető a vitatott díj
eredeti fizetési határidőre történő megfizetésére köteles és a díjreklamációnak a vitatott díjon
(díjtételen) kívüli díjakra nincs halasztó hatálya.
Ha a Szolgáltató a díjreklamációnak helyt ad, havi díjfizetési kötelezettség esetén a következő
havi elszámolás alkalmával, egyébként a díjreklamáció elbírálásától számított 30 napon belül – az
Előfizető választása szerint – a díjkülönbözetet és annak a díj befizetésének napjától járó
kamatait az Előfizető számláján egy összegben jóváírja vagy a díjkülönbözetet és annak kamatait
az Előfizető részére egy összegben visszafizeti. A díjkülönbözet jóváírása vagy visszafizetése
esetén az Előfizetőt megillető kamat mértéke azonos a Szolgáltatót az Előfizető díjfizetési
késedelme esetén megillető kamat mértékével.
Ha az Előfizető a Szolgáltató által követelt díj összegszerűségét vitatja, a Szolgáltatónak kell
bizonyítania, hogy a hálózata az illetéktelen hozzáféréstől védett és számlázási rendszere zárt, a
díj számlázása, továbbá megállapítása helyes volt.
6.2.4. Az Előfizető kérésére a Szolgáltatónak az adatkezelési szabályok figyelembe vételével
biztosítania kell, hogy az Előfizető a kezelt adatok törléséig díjmentesen megismerhesse az általa
fizetendő díj számításához szükséges számlázási adatokra vonatkozó kimutatást.
Az Előfizető kérésére a Szolgáltató ezen adatokat 12 havonta legfeljebb egy alkalommal köteles
díjmentesen átadni. Az Előfizetők részére a 12 hónapon belüli második alkalomtól a Szolgáltató
az adatok szolgáltatásért az ÁSZF 4. sz. mellékletében meghatározott adminisztrációs díjat
számíthat fel.
Amennyiben az Előfizető az adatokat nyomtatott formában vagy tartós adathordozón kéri, úgy az
adminisztrációs díj tartalmazza a nyomtatás vagy adathordozó költségét is.
6.2.5. A Szolgáltató kötbér fizetésére köteles az alábbi esetekben:
a) ha az előfizetői szerződésben foglalt határidő teljesítésére a Szolgáltató műszaki okból nem
képes, és ezért az előfizetői szerződést rendes felmondással megszünteti, a szolgáltatásnyújtás
megkezdésére nyitva álló határidő eredménytelen eltelte esetén,
b) a szolgáltatás nyújtása megkezdésének jogszabályban meghatározott vagy a szolgáltató által
vállalt határidejének elmulasztása esetén,
c) a szolgáltató az átírást az általános szerződési feltételeiben vállalt határidőn belül nem teljesíti,
d) az áthelyezési igénybejelentést elfogadása esetén az irányadó határidő be nem tartása esetén,e) a 6.1.1.3. pont szerinti értesítésre nyitva álló határidő eredménytelen eltelte esetén,
f) a hiba kijavítására nyitva álló 6.1.1.4. pont szerinti határidő eredménytelen eltelte esetén,
g) korlátozás megszüntetésének késedelmes teljesítése esetén. minden megkezdett késedelmes
nap után.
Az egyes kötbérek mértékét a 7.5. pont tartalmazza.
6.2.6. Az Előfizetőt az Eht. és az előfizetői szerződésekre vonatkozó NMHH elnöki rendelet
alapján megillető kötbér az arra okot adó szerződésszegő magatartás bekövetkezésének napjától
esedékes.
A Szolgáltatót terhelő kötbérfizetési kötelezettségnek a Szolgáltató a szerződésszegő magatartás
vagy a szerződés megszűnésétől számított 30 napon belül – az Előfizetőt megillető kötbér
mértékéről és a kötbér teljesítésének módjáról szóló tájékoztatással együtt – köteles eleget tenni.
E kötelezettség teljesítését a Szolgáltató nem kötheti az Előfizető kötbérre vonatkozó igényének
bejelentéséhez.
A Szolgáltató a kötbérfizetési kötelezettségének úgy köteles eleget tenni, hogy
a) a kötbért a havi számlán, vagy előre fizetett szolgáltatás esetén az Előfizető egyenlegén
jóváírja,
b) az előfizetői szerződés megszűnése esetében a kötbért vagy annak meg nem fizetett részét az
Előfizető részére egy összegben, jelenlévők esetében az ügyfélszolgálaton, amennyiben a
szolgáltató az Előfizető szükséges adataival rendelkezik banki átutalással, egyéb esetben postai
úton fizeti meg. A postai úton vagy banki átutalással történő kifizetés esetében a Szolgáltató a
fizetendő kötbérből levonhatja a postai úton történő kifizetés vagy a banki átutalás igazolható
költségét.
6.2.7. Ha az Előfizető a Szolgáltatónak kártérítési igényét írásban bejelenti, a Szolgáltató a
bejelentést haladéktalanul nyilvántartásba veszi, annak jogosságát szóbeli bejelentés esetén
lehetőleg azonnal, egyéb esetben legfeljebb 30 napon belül megvizsgálja és postai úton
kézbesített tértivevényes levélben értesíti az Előfizetőt a vizsgálat eredményéről.
Ha a kártérítési igény kivizsgálásához helyszíni bejárás is szükséges, az Előfizető az előre
egyeztetett időpontban köteles a Szolgáltató részére a bejutást és a hozzáférést biztosítani. Ha ez
az Előfizető hibájából meghiúsul, a Szolgáltató az Előfizetőt új időpont egyeztetésére való
felhívással értesíti, és az ügy elintézésének határideje az új időpontig terjedő időszakkal
meghosszabbodik, továbbá az Előfizetőt kiszállási díj fizetésének kötelezettsége terheli.
6.3. Az előfizető jogai az előfizetői szolgáltatás hibás teljesítése esetén, az előfizetőt megillető
kötbér mértéke, az előfizetői szolgáltatással kapcsolatos viták rendezésének módja
6.3.1. Az előfizetői szerződések késedelmes vagy hibás teljesítése esetében a Szolgáltató a
Felhasználó vagyonában okozott kárt köteles megtéríteni, az elmaradt haszon kivételével.
A Szolgáltató felelőssége felróhatóság esetén áll fenn, azaz mentesül a kártérítési felelősség alól,
ha bizonyítja, hogy a késedelem elkerülése vagy a hibátlan teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy
az az adott helyzetben általában elvárható. Az általános elvárhatóság szempontjából a Szolgáltató
feltételezi a gazdasági életben körültekintő, megfelelően informált Ajánlattevőt, Előfizetőt ésFelhasználót, aki a rendelkezésére álló információk birtokában képes ésszerű vásárlói döntést
hozni.
Nem köteles a Szolgáltató megtéríteni a kárnak azt a részét, amelyet vis major okozott, vagy
abból származott, hogy az Előfizető a kár elhárítása, illetőleg csökkentése érdekében nem úgy járt
el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. A kármegelőzési és kárenyhítési
kötelezettség teljesítéseként az Előfizető vállalja, hogy a Szolgáltatót haladéktalanul értesíti, hogy
a Szolgáltató szolgáltatása részben vagy egészen nem megfelelően működik. A Szolgáltató nem
felel azokért a károkért és költségekért, amelyek azért merültek fel, mert az Előfizető kárenyhítési
kötelezettségét késedelmesen vagy egyáltalán nem teljesítette.
6.3.2. Az előfizetői szerződésekből eredő igények egy év alatt évülnek el, amelyet az előfizetői
szerződések késedelmes vagy hibás teljesítése esetében a késedelem, illetve a hibás teljesítés
bekövetkezésétől kell számítani.
6.3.3. Az Előfizetőt megillető kötbér mértékét a 7.5. pont tartalmazza.
6.3.4. Az előfizetői szolgáltatással kapcsolatos viták rendezésének módja
A hibabejelentéssel kapcsolatos eljárást az ÁSZF 6.1. pontja, a panaszokkal kapcsolatos eljárást
az ÁSZF 6.2. pontja tartalmazza.
Az Előfizető díjreklamációja elintézésével kapcsolatos panasza, kötbérigénye elintézésével
kapcsolatos panasza, kártérítési igénye elintézésével kapcsolatos panasza, valamint a
Szolgáltatóval szembeni egyéb jogvitája vagy jogvitás helyzete esetén jogosult a 2. sz. melléklet
szerinti illetékes szervezetek vagy hatóság(ok) vizsgálatát kérni.
A Szolgáltató az Előfizetővel szembeni igényével, valamint az Előfizetővel szembeni egyéb
jogvitája vagy jogvitás helyzete esetén jogosult a 2. sz. melléklet szerinti illetékes szervezetek
vagy hatóság(ok) vizsgálatát kérni, amennyiben a szervezetnek vagy hatóságnak van hatásköre az
ügy elbírálására.
Az előfizetői jogviszonyból eredő esetleges jogvitákra a felek kikötik a Szolgáltató székhelye
szerinti bíróságok kizárólagos illetékességét.

Felügyeleti szerveink

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.
tel: (1)457-7100 fax: (1)356-5520
e-mail: info@nmhh.hu
web: www.nmhh.hu

Nemeti Média- és Hírközlési hatóság Budapesti Igazgatóság

1133 Budapest, Visegrádi u. 106.
tel: (1)468-0673 fax: (1)468-0626
e-mail: uszi-budapest@nmhh.hu
web: www.nmhh.hu

Hírközlési Fogyasztói Jogok Képviselőjének Hivatala

1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.
tel: (1)457-7141 fax: (1)457-7105
e-mail: www.hfjk.nhh.hu internetes oldalon keresztül

Országos Rádió és Televízió Testület

1088 Budapest, Reviczky u. 5.
tel: (1)429-8600, (1)267-2590
fax: (1)267-2612
web: www.ortt.hu

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

1088 Budapest, József krt. 6.
tel: (1)459-4800 fax: (1)210-4677
web: www.fvf.hu

Gazdasági Versenyhivatal

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
tel: (1)472-8900 fax: (1)472-8905
web: www.gvh.hu

Budapesti Békéltető Testület

1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
tel: (1)488-2131 fax: (1)488-2186
e-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
web: www.bkik.hu

Budapesti Központi Kerületi Bíróság

1021 Budapest, Budakeszi út 51/B.
tel: (1)391-4930 fax: (1)391-4995
e-mail: www.fovarosi.birosag.hu/bkkb.htm internetes oldalon keresztül

Jegyzők településenként:

Tiszavasvári:

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.
Bundáné Badics Ildikó jegyző
tel.: 42/372-156
e-mail: jegyzo@tiszavasvari.hu

Szorgalmatos:

4441 Szorgalmatos, Pacsirta u. 18/A.
dr. Nagy Nándor jegyző
tel.: 42/520-034; 30/6277-820
e-mail: jegyzo@szorgalmatos.hu

Lepsény:

8132 Lepsény, Fő u. 74.
Fekete Lászlóné jegyző
tel.: 22/437-002
e-mail: onkpmh@lepseny.hu

Mezőszentgyörgy:

8133 Mezőszentgyörgy, Kossuth Lajos u. 48.
Dr. Tóth Andrea jegyző
tel.: 22/585-095
e-mail: mezoszentgyorgy@euromail.co.hu

Balatonfőkajár:

8164 Balatonfőkajár, Kossuth Lajos u. 8.
Bakóné Kovács Judit jegyző
tel.: 88/483-181
e-mail: bfkpolghiv@vnet.hu

Csajág:

8163 Csajág, Petőfi Sándor u. 1.
Wolf Viktória jegyző
tel.: 88/440-380
e-mail: polghivcsajag@invitel.hu

Küngös:

8162 Küngös, Kossuth Lajos u. 30.
Wolf Viktória jegyző
tel.: 88/441-438
e-mail: hivatal@kungos.hu

Füle:

8157 Füle, Petőfi Sándor u. 22.
Jankovicsné Huszár Mónika körjegyző
tel.: 22/576-058
e-mail: fule.jegyzo@t-online.hu
Kérjük kedves Előfizetőnket, hogy amennyiben szolgáltatásainkkal, ügyfélkezelésünkkel, esetleg munkatársainkkal kapcsolatban panasszal kívánna élni, azt a panaszkezelés gyors, hatékony, valamint ügyfélbarát megoldása érdekében -a fenti hivatalok megkeresését megelőzően- az EuroCable Magyarország Kft. ügyvezetője felé az alábbi email címen tegye:
Levél írása az ügyvezetőnek
Köszönjük!